Начало
Решения
Историческа справка
органи
Актуална информация
За контакти
За членове
Интернет връзки
Вписани адвокати
English
<< Начало | Актуална информация |


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ

2016-02-01 | ИЗБОРНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ №19/01.02.2016 г. относно: избора на членове за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната от Силистренска адвокатска колегия Избирателната комисия на Силистренска адвокатска колегия, въз основа на получените данни от протокола по чл. 106, ал.3 от Закона за адвокатурата за отразяване на изборните резултати от 30.01.2016 г. Обяви следните резултати от избора на делегати на Общото събрание на адвокатите от състава на Силистренска адвокатска колегия: Брой намерени в изборната кутия бюлетини: - 59 бр. Брой действителни бюлетини: - 59 бр. Брой недействителни бюлетини: - 0 бр. Брой мандати: 2 Брой на гласовете за мандат: 30 Разпределение на действителните гласовете по кандидати: 1. СНЕЖИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА………..29 бр. 2. ЕЛИ ИЛИА КЕЛЕСИС – ТОДОРОВА………..29 бр. 3. АТАНАС ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЕВ…………………8 бр. 4. НИКОЛАЙ ДИМОВ ДИМИТРОВ…………….33 бр. 5. НИКОЛИНКА БОРИСОВА БОБЧЕВА – ГЕОРГИЕВА………16 бр. Въз основа на получените резултати от избора, проведените други избори и подадените декларации, на осн. чл. 107, ал. 1 от ИК, Изборната комисия Р Е Ш И: ДОПУСКА до участие в допълнителен избор за делегати на Общото събрание на адвокатите от състава на Силистренска адвокатска колегия за попълване на 2/два/ члена от състава, следните кандидати: ЕЛИ ИЛИА КЕЛЕСИС – ТОДОРОВА, АТАНАС ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЕВ и НИКОЛИНКА БОРИСОВА БОБЧЕВА – ГЕОРГИЕВА. Решението на Изборната комисия, подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му пред Висшия адвокатски съвет по реда на чл. 106, ал.4 от ЗА.

>>>

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

2016-02-01 | ИЗБОРНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ №16/01.02.2016 г. относно: избора на членове на Контролен съвет при Силистренска адвокатска колегия Избирателната комисия на Силистренска адвокатска колегия, въз основа на получените данни от протокола по чл. 106, ал.3 от Закона за адвокатурата за отразяване на изборните резултати от 30.01.2016 г. Обяви следните резултати от избора на членове Контролен съвет при Силистренска адвокатска колегия: Брой намерени в изборната кутия бюлетини: - 59 бр. Брой действителни бюлетини: - 58 бр. Брой недействителни бюлетини: - 1 бр. Брой мандати: 3 Брой на гласовете за мандат: 30 Разпределение на действителните гласовете по кандидати: 1. Атанас Георгиев Желев……28 бр. 2. Михаил Дучев Добрев………33 бр. 3. Златко Стефанов Куртев……34 бр. 4. Розалина Маринова Маринова - Скорчелиева………27 бр. 5. Иван Стефанов Антонов………6 бр. 6. Елка Стефанова Горанова………11 бр. 7. Стоян Михайлов Николов…………15 бр. 8. Йорданка Иванова Славова – Стоянова……7 бр. 9. Стояна Йорданова Енева – Дойчева………10 бр. Въз основа на получените резултати от избора, както и от постъпилата декларация, на осн. чл. 107, ал. 1 от ИК, Изборната комисия Р Е Ш И: 1. ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА ЧЛЕН НА КОНТРОЛЕН СЪВЕТ ПРИ СИЛИСТРЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – МИХАИЛ ДУЧЕВ ДОБРЕВ 2. ДОПУСКА до участие в допълнителен избор за членове на КОНТРОЛЕН СЪВЕТ ПРИ СИЛИСТРЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ за попълване на 2/двама/ члена от състава, следните кандидати: Атанас Георгиев Желев, Розалина Маринова Маринова – Скорчелиева, Иван Стефанов Антонов, Елка Стефанова Горанова, Стоян Михайлов Николов, Йорданка Иванова Славова – Стоянова и Стояна Йорданова Енева – Дойчева. Решението на Изборната комисия, подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му пред Висшия адвокатски съвет по реда на чл. 106, ал.4 от ЗА.

>>>

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА СЪСТАВ НА ДС

2016-02-01 | ИЗБОРНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ №17/01.02.2016 г. относно: избора на членове на Дисциплинарен съд при Силистренска адвокатска колегия Избирателната комисия на Силистренска адвокатска колегия, въз основа на получените данни от протокола по чл. 106, ал.3 от Закона за адвокатурата за отразяване на изборните резултати от 30.01.2016 г. Обяви следните резултати от избора на членове на Дисциплинарен съд при Силистренска адвокатска колегия: Брой намерени в изборната кутия бюлетини: - 59 бр. Брой действителни бюлетини: - 59 бр. Брой недействителни бюлетини: - 0 бр. Брой мандати: 4 Брой на гласовете за мандат: 30 Разпределение на действителните гласовете по кандидати: 1. Стоян Михайлов Николов………28 бр. 2. Златко Стефанов Куртев…………30 бр. 3. Иван Стефанов Антонов…………13бр. 4. Йорданка Иванова Славова – Стоянова………14 бр. 5. Веселин Иванов Василев………30 бр. 6. Елка Стефанова Горанова………26 бр. 7. Михаил Дучев Добрев…………30 бр. 8. Гинка Димитрова Ковачева………18 бр. 9. Гюнер Нихат Ахмед ………14 бр. 10. Димчо Стефанов Кьосев……20 бр. Въз основа на получените резултати от избора и резултатите от другите видове избор, на осн. чл. 107, ал. 1 от ИК, Изборната комисия Р Е Ш И: 1. ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАНИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ДИСЦИПЛИНАРНИЯ СЪД ПРИ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ СИЛИСТРА – ЗЛАТКО СТЕФАНОВ КУРТЕВ, ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ. 2. ДОПУСКА до участие в допълнителен избор за членове на ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД ПРИ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ СИЛИСТРА за попълване на 1/един/ член от състава, следните кандидати: Стоян Михайлов Николов, Иван Стефанов Антонов, Йорданка Иванова Славова – Стоянова, Елка Стефанова Горанова, Гинка Димитрова Ковачева, Гюнер Нихат Ахмед Решението на Изборната комисия, подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му пред Висшия адвокатски съвет по реда на чл. 106, ал.4 от ЗА.

>>>

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДС

2016-02-01 | ИЗБОРНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ №18/01.02.2016 г. относно: избора на Председател на Дисциплинарен съд при Силистренска адвокатска колегия Избирателната комисия на Силистренска адвокатска колегия, въз основа на получените данни от протокола по чл. 106, ал.3 от Закона за адвокатурата за отразяване на изборните резултати от 30.01.2016 г. Обяви следните резултати от избора на Председател на Дисциплинарен съд при Силистренска адвокатска колегия: Брой намерени в изборната кутия бюлетини: - 59 бр. Брой действителни бюлетини: - 56 бр. Брой недействителни бюлетини: - 3 бр. Брой мандати: 1 Брой на гласовете за мандат: 30 Разпределение на действителните гласовете по кандидати: 1. Димчо Стефанов Кьосев……16 бр. 2. Валери Янков Карапанайотов……22 бр. 3. Златко Стефанов Куртев……10 бр. 4. Стоян Михайлов Николов……4 бр. 5. Даниела Стоянова Иванова……4 бр. Въз основа на получените резултати от избора, получените декларации и резултатите от другите видове избор, както и еднаквият брой гласове на двама от кандидатите, на осн. чл. 107, ал. 1 от ИК, Изборната комисия Р Е Ш И: ДОПУСКА до участие в допълнителен избор за Председател на ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД ПРИ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ СИЛИСТРА следните кандидати: Валери Янков Карапанайотов, Стоян Михайлов Николов и Даниела Стоянова Иванова. Решението на Изборната комисия, подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му пред Висшия адвокатски съвет по реда на чл. 106, ал.4 от ЗА.

>>>

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ОРГАНИ НА АС

2016-02-01 | ИЗБОРНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ №15/01.02.2016 г. относно: избора на членове на Силистренски Адвокатски Съвет Избирателната комисия на Силистренска адвокатска колегия, въз основа на получените данни от протокола по чл. 106, ал.3 от Закона за адвокатурата за отразяване на изборните резултати от 30.01.2016 г. Обяви следните резултати от избора на членове на Силистренски адвокатски съвет: Брой намерени в изборната кутия бюлетини: - 59 бр. Брой действителни бюлетини: - 59 бр. Брой недействителни бюлетини: - 0 бр. Брой мандати: 4 Брой на гласовете за мандат: 30 Разпределение на действителните гласовете по кандидати: 1. Николай Димов Димитров……37 бр. 2. Марин Драганов Маринов………37 бр. 3. Снежина Христова Христова………22 бр. 4. Драгомир Валентинов Чернев……17 бр. 5. Валери Тодоров Великов………20 бр. 6. Димчо Стефанов Кьосев………36 бр. 7. Елка Стефанова Горанова………15 бр. 8. Стоян Михайлов Николов…………9 бр. 9. Стояна Йорданова Енева – Дойчева………8 бр. 10. Веселин Иванов Василев………7 бр. 11. Анелия Стефанова Кастанини………3 бр. 12. Иван Стефанов Антонов…………10 бр. 13. Веселка Григорова Димитрова……11 бр. Въз основа на получените резултати от избора, както и от избора за председател, на осн. чл. 107, ал. 1 от ИК, Изборната комисия Р Е Ш И: 1. ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАНИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА НИКОЛАЙ ДИМОВ ДИМИТРОВ, МАРИН ДРАГАНОВ МАРИНОВ и ДИМЧО СТЕФАНОВ КЬОСЕВ. 2. ДОПУСКА до участие в допълнителен избор за членове на АДВОКАТСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА за попълване на 1/един/ член от състава, следните кандидати: Драгомир Валентинов Чернев, Валери Тодоров Великов, Елка Стефанова Горанова, Стоян Михайлов Николов, Стояна Йорданова Енева – Дойчева, Веселин Иванов Василев, Анелия Стефанова Кастанини, Иван Стефанов Антонов, Веселка Григорова Димитрова. Решението на Изборната комисия, подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му пред Висшия адвокатски съвет по реда на чл. 106, ал.4 от ЗА.

>>>

1 | 2 | 3 |

 
 
Back Home Top
         
© 2003, Aдвокатска колегия - Силистра | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz